Đang gửi...

PVCB Capital là công ty quản lý quỹ chuyên biệt của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam. Được thành lập vào giai đoạn đầu phát triển của ngành quản lý quỹ, PVCB Capital đóng vai trò kết nối các nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực dầu khí năng

Xem thêm

Dựa vào lợi thế trong quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trong Tập đoàn Dầu khí nói riêng để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng với mục tiêu tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm
Danh mục ủy thác của PVCB Capital

Danh mục ủy thác của PVCB Capital

Xem thêm
Cơ hội đầu tư vào DMUT

Cơ hội đầu tư vào DMUT

Xem thêm
Các loại hình ủy thác đầu tư

Các loại hình ủy thác đầu tư

Xem thêm